Agrarische afzet via korte ketens in NoordHolland

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

Zowel het Rijk als diverse provincies willen via allerlei initiatieven de afzet via korte ketens in de
agrarische sector bevorderen. Ze doen dit met het oog op beleidsdoelen als vergroting
verdiencapaciteit van agrariërs, versterking verbinding boer-burger, stimulering kringlooplandbouw
en plattelandsontwikkeling.
Het ministerie van LNV heeft behoefte aan inzichten in de recente ontwikkelingen en stand van
zaken van korte ketens in de agrarische sectoren.
Op verzoek van het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Wageningen
Economic Research een monitor korte ketens ontwikkeld. Hiermee wordt in kaart gebracht hoeveel
primaire agrarische bedrijven hun producten afzetten via korte ketens en wat belangrijke kenmerken
van deze bedrijven zijn. Ook wordt een eerste inschatting gemaakt van de omzet via korte ketens en
hoe die regionaal is verspreid. Deze cijfermatige exercitie is uitgevoerd door deskresearch, zowel op
nationaal als provinciaal niveau, met als bron de Landbouwtelling (voorlopige cijfers 2020). Deze
telling wordt door ondernemers ingevuld die bij de Kamer van Koophandel als agrarisch bedrijf staan
geregistreerd.
Original languageEnglish
TypeFactsheet
PublisherWageningen Economic Research
Number of pages8
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameWageningen Economic Research
No.2021-067

Cite this