Agrarische afzet via korte ketens in Limburg

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

Zowel het Rijk als diverse provincies willen via allerlei initiatieven de afzet via korte ketens in de
agrarische sector bevorderen. Ze doen dit met het oog op beleidsdoelen als vergroting
verdiencapaciteit van agrariërs, versterking verbinding boer-burger, stimulering kringlooplandbouw
en plattelandsontwikkeling.
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft behoefte aan inzichten in de recente
ontwikkelingen en stand van zaken van korte ketens in de agrarische sectoren.
Op verzoek van het ministerie LNV heeft Wageningen Economic Research een monitor korte ketens
ontwikkeld. Hiermee wordt in kaart gebracht hoeveel primaire agrarische bedrijven hun producten
afzetten via korte ketens en wat belangrijke kenmerken van deze bedrijven zijn. Ook wordt een
eerste inschatting gemaakt van de omzet via korte ketens en hoe die regionaal is verspreid. Deze
cijfermatige exercitie is uitgevoerd door deskresearch, zowel op nationaal als provinciaal niveau,
met als bron de Landbouwtelling (voorlopige cijfers 2020). Deze telling wordt door ondernemers
ingevuld die bij de Kamer van Koophandel als agrarisch bedrijf staan geregistreerd.
Original languageEnglish
TypeFactsheet
PublisherWageningen Economic Research
Number of pages7
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameWageningen Economic Research
No.2021-067

Cite this