Agrarisch natuurbeheer in Nederland: principes, resultaten en perspectieven

G.R. de Snoo, T.C.P. Melman, F.M. Brouwer, W.J. van der Weijden, H.A. Udo de Haes

Research output: Book/ReportBookAcademic

Abstract

Dit boek geeft het eerste brede overzicht van agrarisch natuurbeheer in Nederland. Naast de actuele stand van zaken schetst het boek perspectieven voor de toekomst die inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering. Het bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat in op de ontwikkeling van het natuur- en landbouwbeleid en van de organisaties die zich voor agrarisch natuurbeheer inzetten. Het tweede deel geeft een overzicht van de ecologische aspecten, waarbij naast weidevogels, akkervogels en ganzen, ook sloten, opgaande begroeiing, erven en gebouwen aan bod komen. Ook worden de functies van biodiversiteit voor de landbouw belicht. Het laatste deel van het boek behandelt de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering en de betekenis voor verbreding van de landbouw. Het afsluitende hoofdstuk schetst de perspectieven voor natuur in het boerenland. Hierbij worden relaties gelegd met het huidige landelijke, provinciale en Europese beleid. Aan dit boek hebben ruim 40 auteurs meegewerkt, die tezamen een breed spectrum aan disciplines bestrijken. Het is bedoeld voor allen die met agrarisch natuurbeheer te maken hebben of daarin geïnteresseerd zijn, zoals agrarische natuurverenigingen en collectieven, natuur- en landschapsbeheerders, boeren, waterschappen, onderwijsinstellingen, recreanten en beleidsmakers.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Academic Publishers
Number of pages384
ISBN (Print)9789086862818
Publication statusPublished - 2016

Cite this