A novel link between Campylobacter jejuni bacteriophage defence, virulence and Guillain-Barré syndrome

R. Louwen, D. Horst-Kreft, A.G. de Boer, L. van der Graaf, G. de Knegt, M. Hamersma, A.P. Heikema, A.R. Timms, B.C. Jacobs, J.A. Wagenaar, H.P. Endtz, J. van der Oost, J. Wells, E.E.S. Nieuwenhuis, A.H. van Vliet, P.T.J. Willemsen, P. van Baarlen, A. van Belkum

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

113 Citations (Scopus)
Filter
Finished

Search results