A new chicken 55K SNP genotyping array

Ranran Liu, Siyuan Xing, Jie Wang, Maiqing Zheng, Huanxian Cui, Richard P.M.A. Crooijmans, Qinghe Li, Guiping Zhao*, Jie Wen

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

12 Citations (Scopus)

Search results