A DMP-triggered in vivo maternal haploid induction system in the dicotyledonous Arabidopsis

Yu Zhong, Baojian Chen, Mengran Li, Dong Wang, Yanyan Jiao, Xiaolong Qi, Min Wang, Zongkai Liu, Chen Chen, Yuwen Wang, Ming Chen, Jinlong Li, Zijian Xiao, Dehe Cheng, Wenxin Liu, K.A. Boutilier, Chenxu Liu*, Shaojiang Chen*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalLetterAcademicpeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A DMP-triggered in vivo maternal haploid induction system in the dicotyledonous Arabidopsis'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology