Ziekte van Aujeszky (WOT-01-003-014)

  • Loeffen, Willie (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

De aanwezigheid van deze dierziekte levert grote economische schade op voor de varkenshouderij in Nederland, vooral door de exportpositie van deze sector. Effectieve preventie en een snelle bestrijding zijn daarom van groot belang. Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) voert deze taken uit als nationaal veterinair referentielaboratorium en OIE referentielaboratorium voor de ziekte van Aujeszky, alsmede toezichthouder voor de ziekte van Aujeszky, .

Het uitvoeren en up-to-date houden van diagnostische methoden en de daaraan gekoppelde ISO-accreditatie vormt de kern van de taken van WBVR. Voor deze ziekte wordt een scala aan diagnostische testen uitgevoerd, zowel voor agensdetectie als antilichaamdetectie, en voor zowel screeningsdoeleinden (high-throughput) als confirmatie. Technische ontwikkelingen in de wereld worden gevolgd om diagnostische methoden up-to-date te houden en aan te laten sluiten bij de wensen van Nederlandse en Europese overheden, maar ook andere nationale en internationale klanten. Performance van diagnostische testen wordt voortdurend gemonitord en waar nodig worden maatregelen genomen om een hoge kwaliteit te kunnen blijven garanderen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/0831/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.