WMG SMI Early warning mycotoxins using ML (KB-33-003-029)

Project: EZproject

Project Details

Description

Mycotoxinen zijn giftige stoffen die gemaakt worden door bepaalde schimmelsoorten die granen kunnen infecteren. De schimmels infecteren de plant en produceren de toxinen onder bepaalde omstandigheden, gerelateerd aan de groeifase van het graan en de omgeving en weersomstandigheden (en management). In dit project wordt onderzocht of een voorspellend model ontwikkeld zou kunnen worden voor mycotoxinen in granen in Europa op regionale schaal. Voorspellende modellen voor mycotoxinen werken met gewasgroei modellen, voor het bepalen van de kritische groei fasen van de granen (m.n. bloeid datum en oogstdatum) en weers gegevens tijdens deze kritische fasen. Als onderdeel van het project wordt de mogelijke toepassing van satelliet gegevens voor het bepalen van groeifasen van granen onderzocht. Dit omdat gegevens voor goed gebruik van de gewasgroei modellen vaak onvolledig voorhanden zijn (bv zaaidatum ontbreekt op regionale schaal) in Europa. Als het principe blijkt te werken, kan het de basis vormen voor ontwikkeling van een voorspellend model voor mycotoxinen in granen op regionale schaal. De modelresultaten kunnen gebruikt worden voor onderbouwing van risico-gebaseerde inspectie. 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.