WFSR deelname aan innovatieve TI-Coast projecten (KB-37-002-004, KB-23-002-014, KB-15-006-014)

  • Peters, Ruud (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Middels dit project neemt WFSR in 2021 deel aan twee onderzoeksconsortia. Op deze manier is WFSR op de hoogte van nieuwe fundamentele ontwikkelingen in de analytische chemie en in de gelegenheid als eerste deze technologieën voor haar doeleinden toe te passen. Dit is van belang om de WOT-taken op het gebied van voedselveiligheid en -integriteit ook in de toekomst op hoog niveau te kunnen blijven uitvoeren. De projecten waarin WFSR deelneemt zijn gericht op het ontwikkelen van 1) statistische kennis om op basis van metingen aan producten de juiste beslissingen te nemen en 2) het ontwikkelen van methoden voor de detectie van nano-/microplastics in zoet water.

Meer fundamentele ontwikkelingen worden in de eerste helft van de looptijd van de projecten binnen universiteiten door AIOs/post-docs uitgevoerd. In deze fase vindt voornamelijk kennisuitwisseling plaats tussen de universiteiten, WFSR en de overige partners met betrekking tot toekomstige applicaties en voortgang van het onderzoek. In de tweede helft van de looptijd van de projecten wordt gewerkt aan valorisatie/toepassingen, zo mogelijk via secondments binnen WFSR.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1131/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.