Wageningen Climate Solutions: knowledge agenda on climate research for Europe (KB-34-016-005, KB-34-016-008)

Project: EZproject

Project Details

Description

De WUR visie natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120 heeft geleid tot veel media aandacht en nuttige discussies over een groener Nederland in de toekomst. Ook voor Europa kan de transitie naar een groene, circulaire en kjlimaatbestendige samenleving het antwoord zijn op klimaatverandering. In dit project gaan we een WUR breed gedragen schets maken van hoe Europa er in de toekomst uit kan zien rekening houdend met  het veranderende klimaat. Vervolgens wordt er vanuit deze schets een kennisagenda ontwikkeld. Het belangrijkste doel van deze Europese klimaat kennisagenda is om duidelijk te krijgen wat de kennisvragen van de toekomst zijn en welke kennis we dus moeten ontwikkelen om Europa voor te bereiden op de klimaat omstandigheden van de toekomst. In drie fase gaan we hiernaar opzoek. In fase 1 verzamelen we de klimaatvisies en ideeën van individuele WUR onderzoekers van alle science groepen. In fase 2 clusteren we de ideeën en gaan we per cluster in dialoog met jonge onderzoekers en experts om de meest relevante Europese onderzoeksvraagstukken op te stellen vanuit een One Wageningen perspectief. Dit zal de basis vormen voor de Europese klimaatagenda met de belangrijkste toekomstige kennisvragen die we in fase 3 gaan ontwikkelen en visualiseren.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.