Waarde vermeerdering in de aardappelketen India en Ethiopie (BO-27.04-001-002)

  • Kempenaar, Corné (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

In deze PPS werken bedrijven uit de Nederlandse aardappelketen samen met Wageningen UR en partijen uit India en Ethiopië. Het doel van de PPS is door middel van door de bedrijven aangestuurd onderzoek de duurzaamheid van aardappelteelt in de twee landen te vergroten en tegelijkertijd de kansen voor export van technologie en kennis over duurzame aardappelteelt te vergroten.

Producten van de PPS:

-      marktverkenningen voor consumptie van aardappel (vers en verwerkt) en verkenningen van de behoeften aan mechanisatie en logistieke rationalisatie in alle schakels van de keten;

-      modelmatig onderbouwde scenario’s in plaats en tijd van opbrengst en consistentie van de aardappelgrondstof en risico’s voor kinken in de kabel qua hoeveelheid en kwaliteit;

-      opgeleide opleiders (leer de leraren) van telers en technici in de verschillende aspecten van de keten (veredeling en rasselectie, pootgoedproductie, teelt, bewaring, verwerking en marketing;

-      efficiëntere productiesystemen voor kleinschalige en meer grootschalige productie van zowel de grondstof als verwerking;

-      (pilots van) verwerkingsketens met deelname van nationale en Nederlandse bedrijven en procesverbeteringen toegespitsts op de lokale situatie qua grondstof en consumentenwensen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/17

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.