Vrijloopstallen (BO-22.02-012-005)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het onderzoek naar vrijloopstallen als alternatieve huisvestingsystemen loopt al een aantal jaren en de Duurzame Zuivelketen wil dit onderzoek doorzetten. Naar schatting zijn circa 25 vrijloopstallen gebouwd in Nederland en zijn vele ondernemers bezig met plannen. Het is nog onduidelijk welk type het meest duurzaam is, met name wat betreft verminderen emissies van ammoniak en broeikasgassen. Het onderzoek beoogd te monitoren op onder andere emissies, welzijn en gezondheid, een vervolg te plegen op het melkkwaliteitonderzoek met het NIZO en het ontwikkelen en experimenteren met nieuwe vloeren in samenwerking met Dairy Campus. Dit project betreft strategisch/toegepast onderzoek en levert een bijdrage aan de doelen van de Duurzame Zuivelketen onder het thema diergezondheid en dierenwelzijn en levert een bijdrage aan de doelen van de Duurzame Zuivelketen onder alle thema’s.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/14

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.