Vraagarticulatie circulaire economie (WOT-04-010-037.26)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor 2021 is er in het WOt-onderzoek dat de WUR voor PBL uitvoert een thema opgenomen over circulaire economie en biodiversiteit. Om de invulling van dit thema te ondersteunen heeft WEcR eind 2020/begin 2021 een scopingstudie uitgevoerd naar de huidige situatie rond beleidscontext, de beleidstheorie en doelen rondom circulair omgaan met grondstoffen, voetafdruk en biodiversiteit. Daarnaast is er een eerste verkenning van de literatuur uitgevoerd. In 2021 richt het vervolgonderzoek zich op vraagarticulatie.

 

De scopingstudie laat zien dat (1) behoud en herstel van biodiversiteit eerst een randvoorwaarde voor CE was maar inmiddels een mogelijk doel is voor beleid CE; (2) het nationale en Europese beleid benoemt de relatie tussen CE en biodiversiteit, maar maakt het niet expliciet; (3) dat voor effecten van CE op biodiversiteit de hele voetafdrukfamilie belangrijk is, en dat er ook een specifieke voetafdruk voor biodiversiteit bestaat die de laatste jaren (internationaal) in opkomst is; (4) dat literatuur gericht op de verbinding CE, voetafdrukken en biodiversiteit ter ondersteuning van beleid nog beperkt van omvang is, maar vanaf ongeveer 2015 in omvang toeneemt; (5) onderzoek over CE, voetafdrukken en biodiversiteit zich momenteel voornamelijk concentreert op de sectoren energie en voedsel; (6) en dat voor product evaluaties LCA analyses het meest worden toegepast gevolgd door de Environmental Footprint Assessments die sinds 2017 in opkomst zijn.

 

Het project richt zich op vraagarticulatie met als doel om in beeld te brengen wat het speelveld rond de verschillende beleidsdoelen is en wat de kennisvragen zijn rondom de relatie tussen circulaire economie, biodiversiteit en voetafdrukindicatoren. Bij de vraagarticulatie draait het om welke kennis aanvullend nog nodig is op beschikbare literatuur om in monitoring van doelen en beleidsevaluaties uitspraken te kunnen doen over de potenties van handelingsopties in een circulaire economie voor het halveren van de voetafdruk van Nederland en de gevolgen voor biodiversiteit.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.