Vogelrichtlijnrapportage en Broedvogelkartering (WOT-04-009-034.09)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Staat der Nederlanden is verplicht regelmatig een rapportage over de trends van vogelaantallen en verspreiding in te dienen voor de Vogelrichtlijn en het Trilateral Monitoring Assessment Programme Wadden Sea (TMAP). Onder de coördinatie van WOT Natuur & Milieu verzorgt Sovon monitoring en rapportages. De rapportage voor de Vogelrichtlijn is in 2018 voorbereid en in 2019 ingediend via het Ministerie van LNV. In 2020 worden deze werkzaamheden afgerond met de oplevering van een technische toelichting bij de rapportage. De zesjaarlijkse integrale kustbroedvogelkartering is onderdeel van de algemene monitoring van vogels in het kader van TMAP; deze monitoring wordt eens in de zes jaar uitgevoerd en heeft in 2018 plaatsgevonden. In 2019 zijn de data en resulaten opgeleverd ten behoeve van TMAP-rapportages. In 2020 worden deze werkzaamheden afgerond met een rapportage ten behoeve van de vrijwilligers die de data hebben verzameld; dit gebeurt (door Sovon) in een hoofdstuk in het rapport meetnet broedvogels 2020

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20