Voedseloverdraagbare ziekten en bacteriële paardenziekten (WOT-01-002-036, WOT-01-002-005.03)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het project omvat taken als nationaal veterinair referentielaboratorium (NRL) voor een aantal van deze deze dierziekten. Hieronder valt het onderhouden van de nodige basisexpertise op dit gebied en het up to date houden van diagnostische methoden, typeringsmethoden en dierziektekennis.

Voor de voedseloverdraagbare ziekten gaat het vooral om Campylobacter en Salmonella. Deze laatste betreft zowel de veterinair belangrijke Salmonella's:

 • Salmonella Gallinarum
 • Salmonella Pullorum
 • Salmonella arizonae

als de zoonotische Salmonella's:

 • Salmonella enterica serovar Enteritidis
 • Salmonella enterica serovar Typhimurium
 • Salmonela enterica serovar Infantis
 • Salmonella enterica serovar Hadar
 • Salmonella enterica serovar Virchow
 • Salmonella enterica serovar Paratyphi B variatie Java
 • Salmonella enterica serovar I4, [5], 12: i: -

Voor de paardenziekten gaat het om bacteriële of protozoaire ziekten:

 • CEM
 • Malleus/melioidose
 • Salmonella abortus equi
 • Dourine
 • Surra
 • Piroplasmose

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.