Vis-, schelp- en schaaldierziekten (WOT-01-002-032, WOT-01-002-004.02)

Project: LNV project

Project Details

Description

Dit houdt tevens in de taken als nationaal veterinair referentielaboratorium (NRL) voor vis-, schelp- en schaaldierziekten, het onderhouden van de nodige basisexpertise op dit gebied en het up to date houden van diagnostische methoden en typeringsmethoden.

Daarnaast wordt binnen dit project in beperkte mate multidisciplinaire diagnostiek van andere, niet meldingsplichtige vis-, schelp- en schaaldierziekten uitgevoerd, die een bestaand of opkomend probleem zijn voor de sector. Verder wordt advies gegeven met betrekking tot vis- schelp- en schaaldierziekten aan o.a. Ministerie, NVWA, EU en de sector. Ook neemt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) deel aan diverse rondzendoefeningen visvirologie en –bacteriologie, georganiseerd door de Europese referentielaboratoria (EURL) voor resp. visziekten en schelp- en schaaldierziekten, alsmede aan de NRL bijeenkomsten die door deze EURL's worden georganiseerd.

Het laboratorium Visziekten is gespecialiseerd in virusziekten van karperachtigen, o.a. Koi Herpes Virus (KHV) ziekte en Carp Edema Virus (CEV) ziekte, en in Vibrio soorten, die bacteriële visziekten kunnen veroorzaken, en waarvan enkele stammen tevens schadelijk kunnen zij voor de mens (zoönotisch). Daarnaast heeft WBVR een ruime expertise op het gebied van palingziekten. Jaarlijks worden resultaten gerapporteerd aan het Ministerie van EZ, en via wetenschappelijke en populaire publicaties openbaar gemaakt, naast lezingen, cursussen en workshops.

Jaarlijks worden in voor- en najaar in samenwerking met Wageningen Marine Research schelpdieren, voornamelijk oesters, maar in het najaar ook mosselen bemonsterd uit de Grevelingen en Oosterschelde, in het kader van de monitoring op meldingsplichtige ziekten. Met behulp van histopathologie en PCR testen wordt de prevalentie van Bonamia ostreae in de platte oester bepaald. Deze parasiet komt algemeen voor in de bemonsterde wateren. Marteilia refringens, de andere pathogene parasiet van schelpdieren is al sinds de 70er jaren niet meer gedetecteerd in Nederland. De resultaten worden elk jaar in een vertrouwelijk rapport aan het Ministerie gerapporteerd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.