Virusveiligheid in de dierlijke productieketen (KB-15-006-016)

Project: LNV project

Project Details

Description

Optimalisatie en validatie van methoden voor de verzameling van gegevens van contaminaties en contaminatie-indicatoren van virussen in de dierlijke productieketen. Dit ten behoeve van een gerichte signalering en het identificeren van aangrijpingspunten voor interventie. Bijkomende doelstelling is het vergroten van inzicht in de virusfactoren die een belangrijke rol spelen bij overdracht van dier naar mens.

Dit project heeft een drietal pijlers:

  • Ontwikkeling en zo mogelijk implementatie van een controle systeem (HACCP) voor via voedsel overdraagbare virussen in de dierlijke productie keten.
  • Monitoren van indicatoren voor contaminatie van dierlijke producten met zoonotische virussen in de keten en onderzoeken of virusspecifieke factoren geïdentificeerd kunnen worden die een rol spelen bij transmissie van virussen van dier naar mens.
  • Vastleggen van virus monitoringsgegevens (factoren en indicatoren) in een database ten behoeve van signalering van risico’s.

 

Resultaten

 

-              Er zijn Standard Operating Procedures (SOPs) ontwikkeld voor de detectie van hepatitis E virus in varkensvlees.

-              Er is een eerste opzet gemaakt voor een controle systeem (HACCP) voor virussen in de varkensvlees productieketen.

-              Er is een longitudinale bemonstering in de varkensvlees productieketen uitgevoerd en een testprotocol voor indicatorvirus opgezet.

-              Er is viruscultuur systeem ontwikkeld voor HEV strains afkomstig van dieren en mensen

-              Verkregen data zijn vastgelegd in eenvoudige standaard database.

 

Publicaties

 

1.            Rodríguez-Lázaro D, Cook N, Ruggeri FM, Sellwood J, Nasser A, Nascimento MS, D'Agostino M, Santos R, Saiz JC, Rzeżutka A, Bosch A, Gironés R, Carducci A, Muscillo M, Kovač K, Diez-Valcarce M, Vantarakis A, von Bonsdorff CH, de Roda Husman AM, Hernández M, van der Poel WHM (2011) Virus hazards from food, water and other contaminated environments. FEMS Microbiol Rev. 2011 Sep 17

2.            Renate Hakze-van der Honing, Els van Coillie, Adriaan F. G.Antonis, and Wim H. M. van der Poel (2011) First isolation of Hepatitis E Virus genotype 4 in Europe through surveillance in swine in the Netherlands and Belgium (PLoSOne 6, 1-8).

3.            Albert Bosch, Gloria Sánchez, Morteza Abbaszadegan, Annalaura Carducci, Susana Guix, Françoise S. Le Guyader, Rembuluwani Netshikweta, Rosa M. Pintó, Wim H. M. van der Poel, Saskia Rutjes, Daisuke Sano, Maureen B. Taylor, Walda B. van Zyl, David Rodríguez-Lázaro, Katarina Kovač, Jane Sellwood (2011) Analytical Methods for Virus Detection in Water and Food. Food Anal. Methods 4, 4-12.

4.            A Berto, W H M Van der Poel, R Hakze-van der Honing, F Martelli, R M La Ragione, N Inglese, J Collins, S Grierson, R Johne, J Reetz, A Dastjerdi, M Banks Replication of hepatitis E virus in three-dimensional cell culture. Journal of virological methods 11/2012

StatusFinished
Effective start/end date26/01/1131/12/14

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.