Veterinaire epidemiologie en risicoanalyse (WOT-01-002-042, WOT-01-001-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

Doelstelling: Het project heeft verschillende doelstellingen: a) inbrengen van expertise op het gebied van VE&RA t.b.v. de in het WOT-01 programma bewerkte taakgerichte en onderzoeksprojecten; b) ontwikkelen van nieuwe onderzoekideeën m.b.t. dierziekten die relevant zijn voor onze opdrachtgever en het uitvoeren van deze onderzoekideeën, meestal in samenwerking met de dierziekte specifieke projectleiders; c) risicoanalyses uitvoeren voor (inter)nationale overheden en expertmeningen (ad-hoc adviezen) uitbrengen; d) waar nodig het ontwikkelen en verbreden van de competenties van WBVR-medewerkers op het gebied van VE en RA; e) onderhoud van bestaande modellen en expertise (waaronder ook GIS-expertise) op gebied van kwantitatieve epidemiologie m.b.t. aangifteplichtige dierziekten.                                                               

Beoogde resultaten: verdere ontwikkeling van state-of-the-art vroeg-waarschuwings-systemen (voor Klassieke Varkenspest (KVP) en laag-pathogene aviaire influenza (LPAI)); analyse en publicatie van verschillende veldexperimenten m.b.t. knutten (Culicoides) bij rundvee, schapen en paarden; starten van een grootschalig “snap-shot” onderzoek naar aanwezige knuttenpopulaties bij paarden verspreid over heel Nederland; oriënterend onderzoek naar epidemiologische aspecten van dierziektetransmissie bij visteelt, het telen van vis (grote hoeveelheden vis gehouden in een relatief kleine ruimte) brengt een aantal bijkomende dierziekteproblematieken met zich mee; basaal onderhoud (en mogelijke update) van bestaande transmissiemodellen en expertise (ook GIS-expertise) op gebied van kwantitatieve epidemiologie m.b.t. aangifteplichtige dierziekten; ad-hoc risicoanalyses voor NVWA en EZ; ontwikkelen van een modelmatige aanpak voor een "insleeprisico-profiel" voor Nederland op basis van incidentie/voorkomen van ziekten wereldwijd, handel/contacten van Nederland met diverse regio's en belangrijkste transmissieroutes voor iedere ziekte.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.