Vesiculaire ziekten en leukose (WOT-01-002-034, WOT-01-003-011)

Project: LNV project

Project Details

Description

Omdat uitbraken slechts sporadisch voorkomen moet kennis over verspreiding en besmettelijkheid vooral uit dierexperimenteel onderzoek worden verkregen. Op basis van de kwantitatieve gegevens uit dierexperimenteel onderzoek kan advies worden gegeven over de beste aanpak die door het ministerie wordt vastgelegd in het draaiboek. Daarnaast is de diagnostiek van deze ziekten een belangrijke taak van Wageningen Bioveterinary Research. Binnen het project wordt gezorgd dat de benodigde testen beschikbaar zijn en voldoen aan de geldende internationale normen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/0831/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.