Versterking van de publiek-private samenwerking ten behoeve van de stimulering van het gebruik van plantaardige genetische bronnen (WOT-03-002-050)

  • Kik, Chris (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project heeft als achterliggend doel de verbetering van het gebruik van de CGN collecties. Om die reden is het streven om collecties systematisch te evalueren op belangrijk geachte eigenschappen in samenwerking met  gebruikers (vaak veredelingsbedrijven). Dit project draagt bij aan de verbreding van de kennis van de collecties, die het gebruik van genenmateriaal zal stimuleren.

De activiteiten in deze evaluatieprogramma's zijn vastgelegd in overeenkomsten die afgesproken worden tussen de samenwerkende partners, en de resultaen van de evaluaties worden opgenomen in de CGN gewas database GENIS en op internet gepubliceerd.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1031/12/14

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.