Versnellingsagenda nieuwe eiwitten (BO-43-103-010)

Project: LNV project

Project Details

Description

Dit project richt zich op het aandragen van (aanvullende) praktische mogelijkheden en wetenschappelijke inzichten die kunnen bijdragen aan de (versnelde) realisatie van de beleidsdoelstelling naar een ombuiging in de verhouding tussen plantaardige/dierlijke eiwitconsumptie naar 50/50 in 2030. Dit project identificeert te zetten stappen die nodig/mogelijk zijn om de ten doel gestelde verschuiving in eiwitconsumptie te versnellen bij consumenten en de rol van aanbod door ketenpartijen daarin.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.