Verliezen en verspilling in de keten (BO-43-003.01-002, BO-20-007-303)

Project: LNV project

Project Details

Description

Voedselverspilling en –verliezen ontstaan in iedere stap van de waardeketen, Voedselverliezen in de naoogstketen in middle en low income landen te reduceren is de focus van het Postharvest Network. Dit doel kan alleen bereikt worden door een multi-stakeholder coalitie en ondersteuning – in de traditie van de Dutch Diamond – vanuit de overheid, de private sector, kennisinrichtingen en civil society in de gehele waardeketen. Deze rollen worden gerepreseteerd door de organisatie's die samen de kern van het Postharvest Network vormen: het Ministerie van Economische Zaken, de brancheorganisatie voor de technologische industrie FME, Wageningen UR en AgriProFocus. De rol van het Postharvest Network in deze multi-stakeholder aanpak is het katalyseren en faciliteren van mechanismen die uiteindelijk resulteren in substantiële programma’s om naoogstverliezen te reduceren. Onderdelen hiervan zijn het creëren en faciliteren van bewustwording rond dit onderwerp, kennisoverdracht in de doellanden, overdracht van technologie en innovatie en uiteindelijk de herinrichting van waardeketens om hogere kwaliteit en meer waarde te creëren.

StatusFinished
Effective start/end date1/07/1431/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.