Verkenning samenhang VHR en KRW (WOT-04-010-037.14)

Project: EZproject

Project Details

Description

In Nederland is er beleid om de kwaliteit van het water als ook de water gerelateerde natuur te beschermen. Dit beleid is mede vormgegeven in twee Europese richtlijnen; de Kaderrichtlijn Water en de Vogel en Habitatrichtlijn. Beide richtlijnen kampen met een uitvoeringstekort wat mogelijk verkleind kan worden door een betere synergie bij de implementatie van de richtlijnen. Echter kennis over de huidige samenhang (e.g. synergie, complementariteit, en strijdigheden) tussen de richtlijnen niet compleet. PBL heeft behoefte aan een analyse van de kennislacunes rondom de samenhang tussen beide richtlijnen die relevant zijn voor hun evaluaties, verkenningen en de modellen die daarbij gebruikt worden. Daarbij wil PBL graag weten hoe deze kennislacunes opgelost kunnen worden. In 2020 is een eerste analyse uitgevoerd van de samenhang tussen de richtlijnen en welke kennishiaten er zijn, wat prioritaire vragen zijn en wat er nodig is de komende jaren om kennisvragen te beantwoorden op conceptueel, methodisch, en organisatorisch/institutioneel niveau. Uit deze analyse bleek dat er met name op het vlak van de (ruimtelijke) samenhang tussen de doelen, samenhang in instrumenten en de mogelijkheden voor synergie rondom getroffen maatregelen meer inzicht -en dus kennisontwikkeling- gewenst is. Om de kennislacunes beter in beeld te brengen zal dit jaar een analyse plaatsvinden naar de ruimtelijke samenhang in doelen. Op basis van een selectie van een zestal samenhangende KRW-VHR gebieden zal nader gekeken worden naar de samenhang in instrumenten en maatregelen en hoe de ontbrekende kennis ontwikkeld kan worden. Hiermee levert dit project inhoudelijke input voor de evaluaties en verkenningen die PBL en WOT de komende jaren gaan uitvoeren.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21