Vergelijkend diermodel pathogeniciteit HPAI (KB-37-003-015)

Project: EZproject

Project Details

Description


De HPAI subtype H5 virussen werden door wilde trekvogels vanuit Siberië geïntroduceerd in ons land. De mortaliteit onder wilde vogels kan een indicatie zijn voor de prevalentie van HPAI in de populatie, en dus voor het risico op insleep in pluimveebedrijven. Echter, de mortaliteit veroorzaakt door HPAI onder wilde vogels was zeer verschillend in de afgelopen jaren. In 2016 werden we gewaarschuwd door hoge mortaliteit op de trekroute en in Nederland. Daarentegen werd in 2014 geen mortaliteit gezien en in 2017 slechts geringe sterfte.

In dit voorstel willen we een vergelijkend diermodel opzetten, waarmee we de pathogeniciteit van (nieuwe) HPAI virussen kunnen bepalen. Deze studie zal meer inzicht geven in de verschillen in pathogenese en gastheerrespons tussen verschillende vogelsoorten. De resultaten zullen het mogelijk maken om gegevens over mortaliteit in de wilde vogelpopulatie beter te kunnen beoordelen en deze te laten meewegen in de beoordeling van het insleeprisico voor HPAI.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.