Vergaande peilverhogingen in veenweidegebieden, opties voor biodiversiteit en passend landgebruik (KB-36-003-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project verkent mogelijkheden in veenweidegebieden bij radicale verhoging van grondwaterpeil (omwille van het beperken van broeikasgasemissies en bodemdaling) voor landgebruik, biodiversiteit, productie van biomassa en economische perspectieven. Daarbij worden met name extremere scenarios verkend, die verder gaan dan de huidige (60 cm beneden maaiveld of dieper) en historische (30 cm beneden maaiveld) drooglegging van veenweidegebieden. Het project beoogt een integraal beeld te schetsen van denkbare aanpassingen van bestaand landgebruik en bijbehorende productiesystemen alsmede alternatieve productie/verdienmodellen, sterk bijdragend aan biodiversiteit, die niet op voorhand binnen de kaders van maatschappelijke voorkeuren en ideeën van bestaande stakeholders dienen te vallen.

Het formuleren van mogelijke scenarios en van de detailvragen wordt gedaan in samenwerking met stakeholders en externen die actief nadenken over veranderingen in veenweidegebieden.

Het project analyseert effecten op broeikasgasemissies, biodiversiteit, economische betekenis via productie van biomassa (plant en dier) en de bruikbaarheid daarvan, via recreatie, ruimtelijke functies als waterberging, strategische watervoorraad, bewoning, vermeden kosten van ongelijke maaiveldsdaling, volksgezondheid en mogelijk andere aspecten. Daarbij zullen ook effecten van beleid (zoals beprijzing van broeikasgasuitstoot) op kosten-baten worden meegenomen.

De extreme scenarios dienen om de vragen te genereren en niet om te bediscussiëren of het wenselijke ontwikkelingsrichtingen zijn voor de veenweidegebieden. De resultaten van dit KB project zijn bouwstenen voor latere projecten.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/22