Verdere methodeontwikkeling en toepassing voor het vaststellen van effecten en kritische belastingen van stikstof op biodiversiteit en koolstofvastlegging op Europese schaal (BO-02-011-009, BO-02-004-033)

Project: LNV project

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date1/01/0831/12/11

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.