Verbetering en Borging van BioScore (WOT-04-011-036.83)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het PBL heeft behoefte aan een kennisinstrument (BioScore) waarmee de effecten van het ruimte- en milieubeleid op de Europese en Nederlandse biodiversiteit kunnen worden geëvalueerd en verkend. Met dit instrument kunnen beleidsdoelstellingen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, doelen omtrent de Convention on Biological Diversity worden geëvalueerd. De doelgroep is PBL, ministerie van EZ, de Europese Commissie en de CBD.
Het doel van het BioScore project is om een werkend, beleidsrelevant en wetenschappelijk verantwoord biodiversiteitsmodel te maken dat op Europees schaalniveau uitspraken kan doen en zodoende het Nederlandse biodiversiteitsbeleid kan plaatsen in de context van omringende landen en de EU. 

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.