Verbeteren transport en opvang van het jonge kalf (BO-22.02-005-001)

Project: LNV project

Project Details

Description

De Nederlandse kalversector heeft zich ontwikkeld tot een hoogwaardige en efficiënte ketenintegratie met een unieke ketenstructuur. Dit neemt niet weg dat de sector zich bewust is van de grote uitdagingen die er liggen op het terrein van diergezondheid, dierenwelzijn en resource efficiency (voerconcepten en milieu).

 

Vernieuwend is de focus op een gezond, robuust en vitaal kalf in de eerste levensfase. Kennis wordt verkregen over de factoren die problemen veroorzaken tijdens de kritische transitiemomenten gedurende het transport en na aankomst op het vleeskalverbedrijf. Vervolgens wordt onderzocht hoe de kwaliteit en het aanpassingsvermogen van het jonge kalf bij aankomst op het vleeskalverbedrijf en tijdens de opstart kan worden verbeterd door de toepassing van nieuwe vormen van transport, huisvesting en verzorging.

Naast het werken aan technische innovaties is inzicht nodig in de bepalende factoren voor gewenste gedragsverandering  en bewustwording bij melkveehouders en kalverhouders die noodzakelijk zijn om een slag te maken in diergezondheidsmanagement en het verminderen van het medicijngebruik. Ook de melkveehouder draagt als schakel nadrukkelijk verantwoordelijkheid voor een vitaal kalf. 

Dit vraagt om het ontwikkelen van strategieën waarbij het erom gaat welke maatregel door wie in de keten genomen kan/moet worden, welke obstakels genomen moeten worden en wat de kosten en baten zijn. Versterking van het kwaliteitsbewustzijn, samenwerking en communicatie is van groot belang.

Vanuit het thema resource efficiency ligt de nadruk op innovatie van de voerstrategie (rantsoen) van melkgevoerde vleeskalveren waarbij ruw- en krachtvoer een steeds belangrijkere plaats innemen a.g.v. de schaarser wordende zuivelnevenstromen. Kennis over de verblijftijd van voerdeeltjes in de pens, de invloed van kalvermelk op het functioneren van het voormagensysteem, en beschikbaarheid van mineralen (Fe, P) uit kalvermelk en ruw en krachtvoer is cruciaal voor een duurzame verbreding van het grondstoffenpakket voor de vleeskalverhouderij.

Ook de impact op de gezondheid van het kalf en een gezonde pens en maagdarmkanaal is in deze innovatieopgave belangrijk.

Vanuit milieuoogpunt is het essentieel de uitscheiding van fosfor in de mest te reduceren. Dit vraagt verbeterd inzicht in fosforbenutting en een betere inschatting van de fosforbeschikbaarheid.  

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/14