Verantwoord achterwege laten van ingrepen (leghennen en ouderdieren) (BO-22.04-003-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Bepaalde ingrepen zijn vooralsnog toegelaten, maar moeten op zo kort mogelijke termijn overbodig worden. Tot op heden zijn daar onvoldoende aangrijpingspunten voor. Aangrijpingspunten kunnen gevonden worden in de erfelijke aanleg van de kip, de werkwijze bij opfok en bij volwassen dieren op het vlak van voeding, stressmanagement en huisvesting. Het onderzoek bouwt voort op lopend onderzoek. Er is een link naar NWO-onderzoek naar genetische aspecten van sociaal gedrag (zie ook Breed4Food, AF-12018). In deze PPS komt toepassingsgericht onderzoek aan de orde.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/16

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.