Veldstudie verificatieonderzoek Salmonella bij pluimvee (BO-43-111-078)

Project: LNV project

Project Details

Description

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2160/2003 heeft Nederland een nationaal programma voor salmonellabestrijding (SNCP), bedoeld om de prevalentie van zoönotische salmonella bij pluimvee te verminderen en daardoor de volksgezondheid te beschermen. Maatregelen die worden genomen wanneer een koppel positief test op bepaalde serotypes van salmonella, zoals vastgelegd in de Europese verordeningen, hebben economische gevolgen en ook uit ethische overwegingen dient voorkomen te worden dat een koppel ten onrechte besmet wordt verklaard. Tot januari 2020 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, als bevoegde autoriteit (CA), routinematig verificatieonderzoek uitgevoerd van koppels met een positief testresultaat op basis van monsters die door de pluimveehouders (FBO's) waren genomen. Uit deze aanpak bleek de Salmonella-verdacht status van vermeerderingskoppels in veel gevallen niet kon worden bevestigd met verificatieonderzoek. Dit werpt de vraag op of het bestaande bemonsteringsprotocol zoals het voor verificatiedoeleinden werd uitgevoerd, voldoende gevoelig is om alle salmonellabesmettingen op te sporen.

In deze studie zullen alle koppels leg-opfok en leghennen die positief zijn getest op salmonella op grond van monsters die in het kader van het SNCP door of namens de FBO zijn genomen, ter bevestiging opnieuw door de CA worden bemonsterd. Hierbij wordt een uitgebreid bemonsteringsprotocol gebruikt, waarmee ook in situaties waar Salmonella in lage aantallen aanwezig is of intermitterend wordt uitgescheiden verwacht mag worden dat deze wordt aangetoond.

Het doel van deze studie is na te gaan in welke mate initiële positieve salmonella-resultaten van bemonsteringen uitgevoerd door of namens de pluimveehouder (Food Business Operator, FBO) bij leghennen (inclusief vermeerderingskoppels) kunnen worden bevestigd bij herbemonstering door de bevoegde autoriteit (competent authority, CA). Informatie over het aandeel koppels dat op grond van FBO-bemonstering positief op salmonella wordt getest in vergelijking met CA-bemonstering zal inzicht verschaffen in de waarde van verificatietesten door de CA in het SNCP.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/24