Veiligstellen genetische diversiteit bomen en struiken in ex situ collecties. Wetenschappelijke ondersteuning (WOT-03-004-055)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project levert ondersteuning aan Staatsbosbeheer bij het beheer van en de informatievoorziening over de genenbank van inheemse bomen en struiken ten behoeve van een optimale instandhouding van inheemse bomen en struiken als de Nederlandse bijdrage aan wereldwijde inspanningen gericht op behoud van genetische diversiteit. De genenbank bomen en struiken is van groot belang voor het overheidsbeleid m.b.t. landschap, duurzaam bosbeheer, natuurbeheer en natuurontwikkeling en klimaatadaptatie. Dit project draagt eraan bij dat zoveel mogelijk oorspronkelijk, aan de Nederlandse omstandigheden aangepast genetisch materiaal in de genenbank wordt opgenomen en dat het gebruik van dat materiaal via een adequate informatievoorziening wordt gestimuleerd. Het CGN bepaalt t.b.v. de overheid de mate van genetische diversiteit van de op te nemen populaties en individuen (actueel en gewenst). Daarnaast actualiseert CGN de website en onderliggende database met informatie over de genenbank van bomen en struiken (www.genenbankbomenenstruiken.nl). Over de uitkomsten van het achterliggende onderzoek van de adviezen zal worden gepubliceerd in Vaktijdschriften van producenten en gebruikers. Het CGN zal de overheid, SBB en de belangrijkste stakeholders (zowel van de producenten als van de gebruikers in deze sector) adviseren op welke manier een structurele publiek-private financiering voor de genenbank het beste geregeld kan worden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.