Veenactualisatie (Q1) (BO-11-017-005)

  • de Vries, Folkert (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

De gegevens van de bodemkaart worden in combinatie met de Gt-kaart en aanvullende informatie over chemische en fysische kenmerken door en voor een groot aantal instanties (ministeries EZ en I&M, DLG, RWS, provincies, waterschappen, gemeenten, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), onderzoeksinstellingen, ingenieursbureaus, onderwijs, enz.) voor een groot scala van toepassingen gebruikt, zoals landbouwbeleid, landinrichting, natuurbeleid, waterbeleid, ruimtelijke ordening, milieubeleid en klimaatbeleid. Afhankelijk van de vraagstelling hebben toepassingen een landsdekkend karakter, zoals bij de inschatting van de landelijke koolstofvoorraad in de bodem, of een lokaal of regionaal karakter zoals bij de het vaststellen van de natuurdoeltypen binnen een provincie. Al deze toepassingen vragen om actuele gegevens die goed ontsloten zijn. De noodzaak voor de actualisatie van verouderde bodemkundige informatie van veengebieden is daarom groot en in het belang van veel partijen. Dit blijkt ook uit de additionele financiering die in de afgelopen jaren is bijgedragen door provincie Friesland en waterschap Friesland.

 

Dit project is er op gericht om aan het eind van 2014 te beschikken over een actuele bodemkaart van de gebieden met veengronden en moerige gronden én over een methode waarmee de bodemkaart op een efficiënte manier geactualiseerd en (na 2014) onderhouden kan worden. Er is voor gekozen de actualisatie uit te voeren door middel van “digitale bodemkartering”, een methode waarbij aan de hand van informatie uit actuele boorbeschrijvingen en allerlei hulpinformatie (denk hierbij o.a. aan het AHN, kaarten van (historisch) landgebruik en grondwater) gebiedsdekkende informatie over de verbreiding van veen en de dikte van het veenpakket wordt gegenereerd, die uiteindelijk wordt vertaald naar eenheden van de bodemkaart. De methode is in het afgelopen jaren ontwikkeld en toegepast in deelgebieden in Noord-Nederland. Met deze methode zal de actualisatie van de veengebieden in de rest van Nederland worden voortgezet.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1131/12/14

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.