Varkenspest, ZvA en PRRSV (WOT-01-002-033, WOT-01-003-010)

Project: EZproject

Project Details

Description

Primaire doel daarvan is het vrijwaren van Nederland van genoemde dierziekten en het bijdragen aan het snelle en effectieve bestrijding in het geval één van deze dierziekten in Nederland uitbreekt. De aanwezigheid van deze dierziekten levert grote economische schade op voor de varkenshouderij in Nederland, vooral door de exportpositie van deze sector. Effectieve preventie en een snelle bestrijding zijn daarom van groot belang. Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) voert deze taken uit als nationaal veterinair referentielaboratorium voor klassieke en Afrikaanse varkenspest.

Het uitvoeren en up-to-date houden van diagnostische methoden en de daaraan gekoppelde ISO-accreditatie vormt de kern van de taken van WBVR. Voor alle ziekten wordt een scala aan diagnostische testen uitgevoerd, zowel voor agensdetectie als antilichaamdetectie, en voor zowel screeningsdoeleinden (high-throughput) als confirmatie. Technische ontwikkelingen in de wereld worden gevolgd om diagnostische methoden up-to-date te houden en aan te laten sluiten bij de wensen van Nederlandse en Europese overheden, maar ook andere nationale en internationale klanten. Performance van diagnostische testen wordt voortdurend gemonitord en waar nodig worden maatregelen genomen om een hoge kwaliteit te kunnen blijven garanderen. 

Voor een correcte uitvoering en interpretatie van diagnostische testen is een gedegen kennis van de dierziekten vereist, en deze wordt op peil gehouden door het uitvoeren van eigen onderzoek naar de ziekten, het bijhouden van de wetenschappelijke literatuur en het bezoeken van wetenschappelijke congressen. Deze kennis vormt ook de basis van de advisering voor nationale en internationale overheden over preventie en bestrijding van de ziekten.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.