Uittekenen netwerk Telen met Toekomst 2.0 (BO-43-101-009)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit eenjarig project heeft ten doel een bedrijven-netwerk met Open Teelten telers, ketenpartijen en andere actoren op te zetten. Dat netwerk zal gedurende een langere periode (2022-2025) innovaties ontwikkelen, toetsen en stimuleren die het mogelijk maken om stikstofemissies naar grond- en oppervlaktewater op bedrijfsniveau sterk te reduceren. Het einddoel daarbij is op gebiedsniveau te voldoen aan de eisen van Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water. In 2020 wordt een projectplan ontwikkeld dat een breed draagvlak dient te verkrijgen in praktijk (telers, adviseurs, afnemers en verwerkers, distributie, drinkwaterbedrijven) en beleid (LNV, provincies, waterschappen). 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22