Uitspoeling naar grondwater in kader van NL en EU toelating (BO-43-011.01-004, BO-20-002-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project wordt gewerkt aan de verbetering en de onderbouwing van modellen en methodieken voor de beoordeling van de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater en die van de uitspoeling uit drainpijpen naar oppervlaktewater  in het kader van de EU en NL toelating. Het project bevat de volgende onderdelen:

Voor de berekening van de uitspoeling uit drainpijpen in scheurende kleigronden maakt het PEARL model gebruik van het SWAP model van WUR voor de berekening van de waterstroming. Ter vergroting van het draagvlak binnen de EU van PEARL en SWAP wordt verder gewerkt aan het verbeteren van onderdelen van het transport van water in de macroporiën.

In de beoordeling van het risico voor oppervlaktewater en grondwater van stoffen die reeds op de markt zijn maakt het Ctgb gebruik van monitoringsgegevens. Het Ctgb heeft behoefte aan een instrument dat toegang geeft tot alle relevante monitoringsgegevens in het grondwater. In 2017 is de Grondwateratlas v1.1 opgeleverd en is de werkgroep gestart met het ontwikkelen van een methodiek voor gebruik van grondwater monitoringgegevens in de toelating. Om het risico van het toegelaten gebruik te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk om eerst een selectie te maken uit de beschikbare gegevens. Het streven is om zo veel mogelijk niet-relevante meetresultaten uit te sluiten. Zaken die hierbij een rol spelen, zijn de ouderdom van het grondwatermonster, de ligging van het invloedsgebied, het grondgebruik in het invloedsgebied, en de kwaliteit van het meetpunt en van het grondwatermonster. Aan de hand van twee casussen wordt de concept methodiek getest, waar nodig aangepast, en definitief uitgewerkt tot een voorstel tot implementatie. De benodigde meta-informatie wordt gereed gemaakt voor een nieuwe versie van de Grondwateratlas.  

In het kader van de EU toelating is verdere harmonisatie noodzakelijk. In 2019 is een Europese SDLM (Spatial Distributed Leaching Modelling) stuurgroep opgericht die tot doel heeft om een instrument te ontwikkelen die een ruimtelijk gedifferentieerde beoordeling van de uitspoeling mogelijk maakt maar ook gebruikt kan worden bij de interpretatie van monitoringstudies in het kader van de toelating op EU niveau. Deze stuurgroep bereidt de instelling van een SETAC werkgroep voor dat een dergelijk instrument gaat ontwikkelen. De inbreng vanuit dit BO project zal vooraf met LNV worden afgestemd.  

StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/20

Research Output

An improved soil organic matter map for GeoPEARL_NL: Model description of version 4.4.4 and consequence for the Dutch decision tree on leaching to groundwater

van den Berg, F., Tiktak, A., Hoogland, T., Poot, A., Boesten, J. J. T. I., van der Linden, A. M. A. & Pol, J. W., Oct 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 55 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2816)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
  • Evaluation of the Dutch leaching decision tree with the substance bentazone, MCPA and mecoprop

    Linden, van der, T., Beltman, W. H. J., Boesten, J. J. T. I. & Pol, J. W., 2015, Bilthoven: RIVM; National Institute for Public Health and Environment. 96 p. (Rapporten / RIVM; no. 2015-0095)

    Research output: Book/ReportReportProfessional

    Open Access