Uitspoeling naar grondwater in kader van NL en EU toelating (BO-43-102.01-004, BO-43-011.01-004, BO-20-002-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project wordt gewerkt aan de verbetering en de onderbouwing van modellen en methodieken voor de beoordeling van de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater en die van de uitspoeling uit drainpijpen in het kader van de EU en NL toelating. Het project bevat de volgende onderdelen:

Voor de berekening van de uitspoeling uit drainpijpen in scheurende kleigronden maakt het PEARL model gebruik van het SWAP model van WUR voor de berekening van de waterstroming. Ter vergroting van het draagvlak binnen de EU van PEARL en SWAP wordt verder gewerkt aan het verbeteren van onderdelen van het transport van water in de macroporiën.

In de beoordeling van het risico voor oppervlaktewater en grondwater van stoffen die reeds op de markt zijn maakt het Ctgb gebruik van monitoringsgegevens. Het Ctgb heeft behoefte aan een instrument dat toegang geeft tot alle relevante monitoringsgegevens in het grondwater. In 2017 is de Grondwateratlas v1.1 opgeleverd en is de werkgroep gestart met het ontwikkelen van een methodiek voor gebruik van grondwater monitoringgegevens in de toelating. De methodiek wordt geïmplementeerd in 2021.

In het kader van de EU toelating is verdere harmonisatie van de uitspoelingsbeoordeling noodzakelijk. In 2020 is een SETAC SDLM (Spatial Distributed Leaching Modelling)  Werkgroep opgericht die tot doel heeft om een instrument te ontwikkelen die een ruimtelijk gedifferentieerde beoordeling van de uitspoeling mogelijk maakt maar ook gebruikt kan worden bij de interpretatie van monitoringstudies in het kader van de toelating op EU niveau. De SETAC werkgroep heeft in het najaar van 2020 een projectdefinitie document opgeleverd dat als uitgangspunt dient voor de ontwikkeling van het instrument en de daarvoor benodigde modellen en databestanden. Dit project ondersteunt de bijdrage van WUR in de stuurgroep en de werkgroep.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/21