Uitspoeling naar grondwater in kader van NL en EU toelating (BO-43-102.01-004, BO-43-011.01-004, BO-20-002-006)

Project: LNV project

Project Details

Description

In dit project wordt gewerkt aan de verbetering en de onderbouwing van modellen en methodieken voor de beoordeling van de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater. Daarnaast wordt gewerkt aan modellen voor het berekenen van de uitspoeling uit drainpijpen in het kader van de EU en NL toelating. 


Voor de berekening van de uitspoeling uit drainpijpen in scheurende kleigronden maakt het PEARL model gebruik van het SWAP model van WUR voor de berekening van de waterstroming. Ter vergroting van het draagvlak binnen de EU van PEARL en SWAP wordt verder gewerkt aan het verbeteren van onderdelen van het transport van water in de macroporiën.

In het kader van de EU toelating is verdere harmonisatie van de uitspoelingsbeoordeling noodzakelijk. In 2020 is een SETAC SDLM (Spatial Distributed Leaching Modelling) Werkgroep opgericht die tot doel heeft om een instrument te ontwikkelen die een ruimtelijk gedifferentieerde beoordeling van de uitspoeling mogelijk maakt. Het instrument kan ook gebruikt worden bij de interpretatie van monitoringstudies in het kader van de toelating op van actieve stoffen EU niveau. Dit project ondersteunt de bijdrage van WUR in de stuurgroep en de werkgroep.


Begin 2023 is een nieuwe Grondwateratlas gepubliceerd met daarin nieuwe gegevens uit de reguliere monitoring activiteiten van provincies en waterbedrijvenen.  De dataset vertoont een grote variatie v.w.b. ruimtelijke spreiding, diepte, tijdstip en frequentie van bemonstering. Dit maakt dat de hoeveelheid beschikbare meetresultaten en daarmee ook de uitkomst van de methodiek per stof verschilt en kan de interpretatie bij de terugkoppeling naar de toelating bemoeilijken. Deze activiteit beoogd het ontwikkelen van een stabiel Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen in het diepe grondwater.

Er is binnen dit project tevens een reservering gemaakt voor het inbouwen van fotolyse in PEARL ten behoeve van de EU blootstellingsbeoordeling van bodemorganismen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.