Uitspoeling naar grondwater in kader van NL en EU toelating (BO-43-102.01-004, BO-43-011.01-004, BO-20-002-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project wordt gewerkt aan de verbetering en de onderbouwing van modellen en methodieken voor de beoordeling van de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater. Daarnaast wordt gewerkt aan modellen voor het berekenen van de uitspoeling uit drainpijpen in het kader van de EU en NL toelating. 

Voor de berekening van de uitspoeling uit drainpijpen in scheurende kleigronden maakt het PEARL model gebruik van het SWAP model van WUR voor de berekening van de waterstroming. Ter vergroting van het draagvlak binnen de EU van PEARL en SWAP wordt verder gewerkt aan het verbeteren van onderdelen van het transport van water in de macroporiën.

In het kader van de EU toelating is verdere harmonisatie van de uitspoelingsbeoordeling noodzakelijk. In 2020 is een SETAC SDLM (Spatial Distributed Leaching Modelling) Werkgroep opgericht die tot doel heeft om een instrument te ontwikkelen die een ruimtelijk gedifferentieerde beoordeling van de uitspoeling mogelijk maakt. Het instrument kan ook gebruikt worden bij de interpretatie van monitoringstudies in het kader van de toelating op van actieve stoffen EU niveau. De SETAC werkgroep heeft in het najaar van 2020 een projectdefinitie document opgeleverd dat als uitgangspunt dient voor de ontwikkeling van het instrument en de daarvoor benodigde modellen en databestanden. Dit project ondersteunt de bijdrage van WUR in de stuurgroep en de werkgroep.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.