Uitbouw kansenkaarten natuurlijk kapitaal naar interventies en modellering (WOT-04-011-036.85)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het PBL heeft behoefte aan kennisinstrumenten waarmee de effecten van maatregelen op de Nederlandse biodiversiteit, natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten en de betrokkenheid van mensen kan worden geëvalueerd en verkend.

Probleem is dat voor natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten nog geen modelinstrumentarium is, zoals dat voor biodiversiteit wel het geval is. Hierdoor is het nog niet mogelijk om aan te geven wat het te verwachtten effect is op natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten van bijvoorbeeld het natuurpact, verkiezingsprogramma’s of scenario’s van de natuurverkenningen. Ook kan niet worden aangegeven wat handelingsperspectieven zijn om de gestelde doelen rond natuurlijk kapitaal dichterbij te brengen.

Het doel van het project is daarom om een eerste versie van een prototype model te maken dat op nationale en regionale schaal de effecten van maatregelen op natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten kan inschatten. Daarnaast is het de bedoeling om handelingsperspectieven te geven voor verschillende actoren op het gebied van natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten. De werking en toepassingsmogelijkheid van dit model wordt geïllustreerd met een aantal voorbeelden.

Het model zal grofweg bestaat uit drie onderdelen: invoerbestanden, een rekenhart en de uitvoer. De invoerbestanden hebben betrekking op kaarten van de in Nederland voorkomende ecosystemen (bv. bossen, stuifzanden, houtwallen enz.), hun gebruik (bv. bossen voor houtkap of recreatie) en ook kaarten waarop de vraag naar ecosysteemdiensten is gelokaliseerd (bv. bestuivingsafhankelijke percelen). Het rekenhart bevat relaties tussen de aanwezigheid, gebruik van ecosystemen (inclusief bodemkarakteristieken enz.) en de levering van ecosysteemdiensten in relatie tot de vraag. Ten tweede bevat het rekenhart het verband tussen maatregelen en de effecten daarvan op het biofysische systeem die op hun beurt weer een effect op ecosysteemdiensten hebben. Ten slotte bevat het rekenhart de relatie tussen de aanwezige hoeveelheid biodiversiteit en de hoeveelheid (en leveringszekerheid) van de ecosysteemdiensten. Met de uitvoer kunnen verschillende indicatoren met betrekking tot ecosysteemdiensten en natuurlijk kapitaal berekend worden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17