TWO advisering (WOT-04-009-047.03, WOT-04-009-039, WOT-04-009-006, WOT-04-003-005)

Project: EZproject

Description

Het beleid en beheer van de gewone en de grijze zeehonden en van bruinvissen in en rond de Waddenzee is vastgelegd in het vijf-jarige Seal Management Plan (SMP). Dit is opgesteld door de Trilateral Seal Expert Group (TSEG) en geaccordeerd door de verantwoordelijke ministers in de drie Waddenzee landen.

Het SMP is ook de praktische uitwerking van een Trilaterale Waddenzee Overeenkomst zoals vastgelegd in het Agreement on the Conservation of the Seals in the Wadden Sea, gesloten onder de Bonn Conventie. Bij de verantwoordelijke overheden is daarnaast behoefte aan beleidsondersteunend onderzoek en beleidsadvisering ten aanzien van de opstelling van dat SMP, de uitvoering ervan en de adviezen daaruit voortvloeiend.

Doordat het onderzoeksinstituut WMR, in de persoon van drs. S.M.J.M Brasseur, deelneemt aan de activiteiten en zittingen van de Trilateral Seal Expert Group vervult zij de rol voor het Nederlandse aandeel in de trilaterale overeenkomst en adviseert zij over het internationale beheer van elders voorkomende zeehonden. In overleg met het ministerie is overeengekomen dat Jenny Cremer vanaf 2018 hierbij assisteert.

Dit project draagt bij aan de uitvoering van het door de Nederlandse overheid geformuleerde beleid ten aanzien van het beheer van zeehonden en bruinvissen in de Waddenzee, het Deltagebied en het internationaal beheer van zeehonden voorkomend buiten de Waddenzee.

Daarnaast ondersteunt en adviseert WMR het ministerie van LNV, inzake beheer van zeehonden in het Deltagebied en hun positie inzake internationale beheerskwesties betreffende elders dan in Nederland voorkomende zeehonden, specifiek aan bedreigde soorten.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/19