TU18101 Voldoen aan zorgplicht grondgebonden teelten (BO-59-004-010, BO-51-002-019)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het voldoen aan de ‘zorgplicht’ is daarom een grote uitdaging voor deze groep, wat inhoudt dat telers de watergift en bemesting moeten afstemmen op de gewasbehoefte. Dit is lastig omdat de gewasbehoefte niet meetbaar is, en uitspoeling alleen met een lysimeter goed kan worden bepaald. Lysimeters zijn echter vanwege praktische belemmeringen niet breed inzetbaar. Kwel en inzijging vormen een ander struikelblok bij het hergebruik.

Om bedrijven in staat te stellen beter aan deze ‘zorgplicht’ te voldoen wordt in dit project gewerkt aan de ontwikkeling van een virtuele lysimeter. Hiermee worden de waterstromen bij een teelt inzichtelijker gemaakt en is het tegelijkertijd een tool die als waakhond kan dienen om uitspoeling vroegtijdig te signaleren. Het uitgangspunt hierbij is dat het in de hand houden van een overschot aan water, één op één vertaald kan worden in beperking van de emissie aan nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

Teeltkundig kan deze tool ook van nut zijn omdat het meer inzicht geeft in gewas- en bodemverdamping, vernatting of verdroging van bodemlagen en ook kan er een advieswatergift mee worden gegenereerd. Daarnaast wordt in dit project de methodiek van de peilverhoging op de drainage - waarmee kwel enigszins kan worden teruggedrongen- verder geïmplementeerd, en gedurende een langere periode gemonitord om zo lange termijneffecten zichtbaar te krijgen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22