TU18095 Fytosanitair Belangrijk voor Nederland BV (BO-56-001-011, BO-50-002-070)

Project: LNV project

Project Details

Description

Regelmatig duiken problemen op met quarantaine-organismen (Xylella, Ralstonia en recentelijk tomato chlorosis). Internationalisering, grotere complexiteit van voedselproductieketens, klimaatverandering en toenemende resistentie van ziekteverwekkers maken dat de kans op nieuwe, onvoorziene problemen door deze organismen toeneemt. Met alle gevolgen van dien voor teelt en handel. Vaak is er bij een nieuwe uitbraak te weinig bekend over het organisme op het gebied van detectie en identificatie, waardplanten en epidemiologie.

 

Voorkomen van risico’s

Overheid en bedrijfsleven hebben de ambitie om fytosanitaire risico’s te voorkomen of te beheersen. Daarvoor moet voldoende kennis beschikbaar zijn over de risicovormende organismen. Kennis die door NVWA, keuringsdiensten, bedrijven, handelaren in de Nederlandse land- en tuinbouw gebruikt kan worden om Nederland te vrijwaren van ongewenste schadelijke organismen.

 

Doel

Verzamelen van fytosanitaire kennis over organismen die een mogelijke bedreiging vormen voor de Nederlandse land- en tuinbouw en die een antwoord moeten geven op één van de drie basisvragen:

  • Hoe detecteer of identificeer ik het organisme?
  • Welke waardplantenreeks heeft het organisme?
  • Wat is de epidemiologie van het organisme?
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.