TU18088 FAB+: integratie van natuurlijke plaagbestrijding en doeltreffende diversificatie in plantaardige productiesystemen (BO-56-001-025, BO-50-002-076)

Project: EZproject

Project Details

Description

Er bestaat grote interesse in alternatieven voor het gebruik van chemische GBM, en diversificatie is een maatregel die de afhankelijkheid van GBM helpt doorbreken. Juiste implementatie van groenstroken is hierbij een belangrijke tool.

Onder groenstroken kunnen verschillende typen verstaan worden: kruidenrijke akkerranden; FAB-stroken (functionele agrobiodiversiteit); bloemenstroken; graspaden. Goede ervaringen m.b.t. effect en inpasbaarheid in het productiesysteem zijn gefragmenteerd opgedaan, dus leven er nog veel vragen betreffende toepasbaarheid en succesvolle inpasbaarheid van FAB-concepten. Positieve ervaring en goede implementatie zijn echter onontbeerlijk voor een systeemsprong naar plantaardige productiesystemen met minder afhankelijkheid van GBM, die agronomie en ecologie aan elkaar verbindt.

In een systeemsprong zijn 4 bouwstenen te onderscheiden:

1) specifieke plantensoortensamenstelling naar lokale omstandigheden;

2) intensiteit van FAB;

3) aanvullende (teelt)maatregelen die nuttige organismen sparen;

4) afstemmen van overige gewasbescherming op beheer middels FAB.

 

In vier pilots wordt steeds aan twee of meer van deze bouwstenen gewerkt:

  • Pilot 1, FAB-stroken als basis voor vermindering van virusoverdracht in lelie: door intensief met FAB-elementen te werken wordt afdoende beheersing van overdracht van persistente virussen in de lelielteelt beoogd
  • Pilot 2, bankierplanten met monofage bladluissoorten in suikerbieten en afstemming met overige insectenplagen in deze teelt: door overige plagen gericht te beheersen wordt een perspectiefvolle methode van bladluisbeheersing ingepast in de suikerbietenteelt.
  • Pilot 3, stimuleren oorwormen tegen perenbladvlo en appelbloedluis in fruitteelt: door de effectieve predator oorworm optimaal te stimuleren worden twee sleutelplagen afdoende beheerst.
  • Pilot 4, stappen naar toolontwikkeling voor invulling FAB-stroken: door bestaande kennis bij elkaar te brengen komen witte en grijze vlekken aan het licht, en kunnen stappen worden gezet naar toolontwikkeling (beslisboom of FAB-app).

 

Naast projectpartners worden kennispartners en het regionale en maatschappelijke speelveld betrokken om een breed draagvlak te creëren, voor optimale impact. Er wordt actief gezocht naar crossovers tussen de pilots.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/23