TU18055 Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II (BO-59-004-011, BO-51-002-018)

Project: EZproject

Project Details

Description

Verplichte zuivering van lozingswater per 1 januari 2018 is een incentive voor telers om versneld toe te werken naar een emissieloos teeltsysteem, om zo kosten voor zuivering te verlagen of zelfs te voorkomen.

Doel van dit project is het ontwikkelen van oplossingen voor knelpunten die een emissieloze teelt bemoeilijken. In veel gevallen zorgt een oplopende concentratie natrium in de recirculatie voor een noodzaak tot lozen. Dit project evalueert in WP1 de natriumgrenzen voor verschillende gewassen zoals vastgesteld in de jaren '90 en bekijkt mogelijkheden om deze grenzen te verhogen. Daarnaast wordt de restgootmethode met split-root systeem doorontwikkeld, die zorgt voor verhoogde opname van natrium door het gewas.

Een andere grote bron van lozingswater is filterspoelwater. Filtratie is belangrijk in het watersysteem: het verbetert de waterkwaliteit door verwijdering van niet-opgeloste stoffen, waardoor de effectiviteit van ontsmettingstechnieken verhoogt en een bron voor groei van pathogene micro-organismen wordt weggehaald. In WP2 wordt voor drie verschillende teeltsystemen gewerkt aan optimalisatie van filtratie, met als randvoorwaarde dat er geen spoelwater wordt geloosd.

Telers voegen producten aan het irrigatiewater toe om bijvoorbeeld water of leidingwerk te reinigen of ontsmetten, groei van gewas te stimuleren of weerbaarheid van gewas tegen ziekten en plagen te verhogen. Van veel van deze producten is onbekend of toevoegen aan een emissieloos teeltsysteem groeiremming of schade kan veroorzaken aan gewas. In WP3 wordt een methodiek ontwikkeld waarmee groeiremming of schade kan worden vastgesteld en wordt een aantal producten met deze methodiek onderzocht.

 

Met de resultaten van dit onderzoek wordt het voor telers makkelijker om te komen tot een emissieloos teeltsysteem. Het onderzoek levert nieuwe wetenschappelijke inzichten voor het telen van gewassen met een lagere kwaliteit water

(hogere concentratie natrium). De resultaten uit dit onderzoek zullen actief gedeeld worden met eindgebruikers, telers, en tevens technologieontwikkelaars en verkopers. Zo wordt implementatie van resultaten gestimuleerd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/22