TU18044 Effectief groen voor klimaatadaptatie in de stad (BO-60-003-001, BO-49-002-025)

Project: LNV project

Project Details

Description

Door klimaatverandering neemt het aantal extreem warme dagen toe. Daarnaast is het in de stad doorgaans warmer dan in de omringende rurale gebieden. Hoge temperaturen kunnen een veelheid aan effecten hebben. Wellicht de meest bekende is hitte-stress bij mensen, met negatieve gevolgen voor de gezondheid, met name van kwetsbare groepen. Dagen met een aanzienlijke kans op hittestress komen zeker in de grote steden meermaals per jaar voor, en het aantal zal verder toenemen. Daarnaast neemt de kans op piekbuien toe met als gevolg een toenemende kans op wateroverlast, zeker in steden met hun hoge mate van verharding. Klimaatadaptatie is een noodzakelijkheid geworden. Groen in de stad kan een rol spelen in de oplossing van zowel aan klimaat gerelateerde problemen als de andere genoemde uitdagingen waar de stad voor staat. Er is inmiddels veel kennis beschikbaar over de potentiële baten van groen, maar het ontbreekt nog aan concrete ontwerprichtlijnen en praktische informatie over hoe groen efficiënt benut kan worden voor het realiseren van specifieke baten in specifieke stedelijke omgevingen. Een belangrijk praktisch aspect daarbij is het waterverbruik van groen voor koeling, in samenhang met de opbouw van de bodem en de benodigde buffercapaciteit.

Dit project richt zich in een samenwerking tussen de groene sector, ontwerpers, landschapsarchitecten, stadsklimatologen en beheerders van het stedelijk groen op het ontwikkelen van concrete handvatten voor ontwerp, aanleg, inrichting en beheer van groen dat effectief kan bijdragen aan klimaatadaptatie in specifieke ruimtelijke situaties in de stad. Effecten van groen dat is aangelegd volgens de te ontwikkelen richtlijnen en sjablonen voor groene interventies worden gekwantificeerd. De te ontwikkelen praktijkrichtlijnen en sjablonen voor specifieke ruimtelijke situaties bieden inzicht in de werking van de groene interventies in die specifieke situatie. Die inzichten maken het mogelijk om groen in soortgelijke stedelijke omgevingen gericht en effectief in te kunnen zetten voor klimaatadaptatie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/23