TU17005 Methode Milieu Footprint Tuinbouw (BO-61-001-007, BO-49-002-012)

Project: LNV project

Project Details

Description

De motivatie vanuit de tuinbouwsector om milieu-footprints te berekenen is enerzijds om potentiele praktische maatregelen te identificeren in de ketens om milieu-impact te reduceren en te monitoren. Aan de andere kant komt er steeds meer vraag vanuit overheden en retailers om de milieu-footprints te rapporteren. Bijvoorbeeld vanuit het duurzaam inkopen beleid van de Nederlandse overheid en vanuit het duurzaamheidsinitiatief The Sustainability Consortium (TSC), waarbij retailers hun leveranciers vragen om onder andere milieu-footprint informatie te delen. Binnen deze ontwikkelingen zijn Groenten Fruit Huis en Royal Flora Holland betrokken in de PPS CIS agro-products NL, waar TSC wordt toegepast in Nederland, en concludeerden vanuit dit traject samen met de andere projectpartners dat een verdere afstemming in de sector nodig is over een milieu-footprint methodiek voor tuinbouwproducten om de vraag binnen de sector en van overheid en retail consistent en volledig te kunnen beantwoorden.

Hierbij is het van belang om aan te sluiten op de bovengenoemde ontwikkelingen op milieu-footprint gebied in de tuinbouwsector én zo veel mogelijk op de ontwikkelingen in het Europese Environmental Footprint project. De reden voor het laatste is om naar internationale acceptatie van de methodiek te streven. De projectpartners willen echter niet het officiële traject van de Europese Commissie voor het ontwikkelen van de milieu-footprint methodiek van tuinbouwproducten volgen[1]. Inhoudelijk zal zo veel mogelijk gestreefd worden de Product Environmental Footprint Guide[2] en meest recente versie van de Product

Environmental Footprint Pilot Guidance[3] te volgen. Zo zal de footprint-methodiekontwikkeling worden gericht op meerdere belangrijke milieu-thema’s, zoals klimaatverandering, toxiciteit, waterschaarste, landgebruik, etc.

[1] De redenen hiervoor is dat we ons in eerste instantie de vrijheid willen permitteren om los te werken van de strikte procedures binnen het EF project en inhoudelijke keuzes te exploreren waar het EF project weinig ruimte voor laat.

[2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013H0179

[3] Guidance for the implementation of the EU Product Environmental Footprint (PEF) during the Environmental Footprint (EF) pilot phase

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.