TU-17002 Microbieel gezond water in de glastuinbouw (BO-59-004-012, BO-51-002-017)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het vaststellen van een verslechterende waterkwaliteit is lastig, omdat niet bekend is welke parameters belangrijk zijn. Recente resultaten laten zien dat organische stof gehaltes (uitgescheiden door plantenwortels) een zeer belangrijke rol spelen in de microbiologische samenstelling van een systeem en kunnen bijdragen aan een instabiele microbiologische waterkwaliteit.

Binnen dit project wordt gericht gezocht naar methoden waarmee de microbiële kwaliteit en gezondheid van het recirculatiewater in de glastuinbouw kan worden bepaald. Deze methoden worden gebruikt om te achterhalen wat de positieve en schadelijke effecten van de microbiële samenstelling van het water zijn op het gewas, en om mogelijkheden te identificeren om de microbiële gezondheid te sturen middels preventieve, mitigerende, of curatieve maatregelen op verschillende plekken in het watersysteem, en deze toe te passen in de praktijk. Specifieke focus zal liggen op het sturen van de samenstelling van het recirculatiewater voor het verkrijgen van een robuuste microbiële waterkwaliteit in het wortelmilieu (Werkpakket 1) en het onder controle houden van biofilmvorming in leidingen (Werkpakket 2), waarmee de ontwikkeling en verspreiding van pathogene micro-organismen wordt tegengegaan in de praktijk.

Kennis van de invloed van micro-organismen op de microbiële waterkwaliteit is een cruciale stap naar robuuste, emissievrije teeltsystemen, waar in plaats van gewasbeschermingsmiddelen een stabiele microbiologische teeltomgeving de ontwikkeling van pathogenen onderdrukt. Kennis en teeltsystemen hierop gebaseerd kunnen breed in de sector worden ingezet en geven de Nederlandse tuinbouwsector een voorsprong richting duurzame teeltsystemen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.