TU-16007 - Ouders verleiden; ouders activeren groente en fruit mee te geven naar school (BO-62-001-013, BO-49-002-015, BO-29.03-001-012)

Project: EZproject

Project Details

Description

Ouderbetrokkenheid is een belangrijke succesfactor voor interventies in de schoolsetting. Met de huidige, veelal cognitieve benadering, blijkt dat slechts een kleine groep, al bewuste ouders, wordt bereikt. Voor veel mensen is het uitvoeren van gezond gedrag niet alleen afhankelijk van kennis, maar spelen vooral andere factoren mee zoals gewoonten, vaardigheden en de (sociale) omgeving. Door het toepassen van één benadering (one size fits all) wordt voorbij gegaan aan het feit dat er verschillende typen ouders zijn, die hun eigen wensen en mogelijkheden hebben en daardoor een andere benadering vragen. Het segmenteren van ouders en het op-maat aanbieden van passende activiteiten is daarom een kansrijke methode.

Het project bestaat uit onderzoek dat inzicht geeft in de wensen, mogelijkheden, succesfactoren en barrières van verschillende type ouders en van verschillende scholen bij het beschikbaar stellen van groente en fruit op school. Op basis van deze resultaten worden kansrijke strategieën geselecteerd en onderzocht op effectiviteit.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een bewezen effectieve aanpak voor basisscholen en ouders om de beschikbaarheid van groente en fruit op school te verhogen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.