Transformatie landbouwgebieden richting verstedelijking en andere functies (WOT-04-010-037.28)

Project: LNV project

Project Details

Description

Nederland staat voor grote verduurzamingsopgaven in het landelijk gebied, zoals de verduurzaming van de landbouw, het terugdringen van broeikasgassen, het instandhouding van biodiversiteit, en het verbeteren van de waterkwaliteit. De vraag is in hoeverre de waardevermeerdering die plaatst vindt bij het veranderen van bestemmingen, zoals bij het omzetten van landbouwgrond in bijvoorbeeld zonneparken of windmolens, als hefboom voor deze verduurzaming gebruikt kan worden. Dit onderzoek brengt 1) de mogelijkheden in beeld van value capturing (eventueel in combinatie met concessies) voor verduurzaming van het landelijk gebied, en 2) onder welke voorwaarden dit ingezet kan gaan worden voor zonne-energie en/of windenergie in het agrarisch gebied en waarom dit laatste nog niet of beperkt gebeurt.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2231/12/22