Toxicologische in vitro methode ontwikkeling (KB-37-002-010, KB-23-002-022, KB-15-003-027)

  • Louisse, Jochem (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Om het gebruik van proefdieren voor de hazard assessment van stoffen te verminderen, moeten betrouwbare alternatieve testmethoden voorhanden zijn. WFSR heeft een toolbox in huis met verschillende in vitro methoden om schadelijke effecten van stoffen te meten, zoals genotoxiciteit, hormoonverstoring en levertoxiciteit. Deze modellen worden ingezet voor de (in vitro) hazard assessment van voedselrelevante stoffen en kunnen zo mogelijk worden toegepast als bioassay om stoffen te detecteren. Het is van belang dat deze toolbox innovatieve methoden bevat die de hazard assessment van relevante stoffen/stofgroepen mogelijk maakt. De afgelopen jaren is de stofgroep per- en polyfluoralkylsubstances (PFASs) binnen WFSR gepioriteerd voor bioassayontwikkeling en om de immunotoxiciteit in kaart te brengen. Voor een relevante hazard assessment, moeten in vitro toxiciteitsgegevens vertaald worden naar de mens, waarvoor informatie nodig is over kinetische aspecten van stoffen, zoals opname in de darm, afbraak in de lever, en in sommige gevallen informatie over actieve transportprocessen, bijvoorbeeld in de nier. WFSR heeft hiertoe beschikking tot in vitro modellen waarmee darmopname en afbraak in de lever kunnen worden bepaald, en er is vorig jaar een start gemaakt met het meten van transporterkinetiek van PFASs in een SIP-project. In het huidige KB-project is in 2020 een B-cellijn in huis gehaald en zijn de effecten van modelstoffen en PFASs getest. In 2021 zal een aantal andere veelbelovende in vitro modellen in huis worden gehaald en worden getest om een zo volledig mogelijke testbatterij in huis te hebben om de immunotoxische effecten van verschillende voedselrelevante stoffen te kunnen bepalen. Daarnaast zal binnen dit project een workflow worden gemaakt voor het gebruik van in silico tools, die het mogelijk maken om een eerste hazardinschatting te maken van nieuwe stoffen. Ook zal het transporterkinetiekwerk van de geselecteerde PFASs worden afgerond binnen dit project.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.