Toestand en Trends (WOT-04-011-034.59, WOT-04-011-034.57)

Project: EZproject

Project Details

Description

De centrale vraag die in de Natuurverkenning (NVK2050) zal worden beantwoord is welke ontwikkelingen op de Nederlandse natuur en het Nederlandse natuurbeleid afkomen, en hoe het beleid daar nu al op kan anticiperen. Dit wordt gedaan door een scenario Business As Usual (BAU) te ontwikkelen. Daarnaast wordt een scenario uitgewerkt dat zich specifiek richt op het realiseren van een hoger doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn (meer soorten en habitattypen in een gunstige staat van instandhouding).

 

De NVK2050 zal zich daarnaast richten op de vraag welke opties er zijn voor het zogeheten mainstreamen van natuur en welk perspectief dat biedt. Daarbij kan gedacht worden aan building with nature, zoals in de waterbouw, en het natuurinclusief maken van economische sectoren, zoals de landbouw. Uitgangspunt van de analyse is dat met alleen het sectorale op natuur in natuurgebieden gerichte beleid, de doelen van het natuurbeleid niet gerealiseerd kunnen worden.

 

Doel van het project is aan te geven wat de huidige toestand van biodiversiteit en van ecosysteemdiensten is en hoe deze zich, naar verwachting, onder invloed van bestaande drijvende krachten, tot 2050 zal ontwikkelen. En hoe deze zich kan ontwikkelen als het beleid zich specifiek richt op het realiseren van een hoger doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn en/of als het zich richt op het mainstraimen van natuur.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/21