Toepassing van een Europese methodiek om de klimaat- en milieu-impact voedsel te bepalen (BO-43-110-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

LNV wil graag voor al het voedsel dat op ons bord ligt op een internationaal geharmoniseerde manier de duurzaamheid van verschillende voedselketens meten, monitoren en vergelijken, met als achterliggend doel verduurzaming van voedsel. Directe aanleiding zijn afspraken in het klimaatakkoord om voor 2025 voor al het voedsel de klimaatimpact in beeld te brengen. De Product Environmental Footprint (PEF) methodologie die in ontwikkeling is bij de Europese Commissie (EC) lijkt daarvoor een geschikt instrument.

 

In dit onderzoek is in 2021 een overzicht gemaakt van duurzaamheidmeetinstrumenten voor voedsel met hun toepassingsgebied, voor- en nadelen en knelpunten bij toepassing. Daarbij is specifiek ingezoomd op de Europese PEF methodiek en rekenregels. Via gesprekken met ketenvertegenwoordigers en experts en een Webinar zijn knelpunten geïnventariseerd die er zijn bij het gebruik van methodes als PEF in diverse Nederlandse voedselketens. Deze gesprekken en de Webinar hebben ertoe geleid dat 5 teams met vertegenwoordigers van verschillende voedselketens aan de slag zijn op de geïdentificeerde knelpunten. Zij presenteren oplossingsrichtingen voor de knelpunten aan een subgroep Footprint (onderdeel van de werkgroep Voedsel in het Klimaatoverleg Landbouw en Landgebruik). In deze subgroep zitten vertegenwoordigers van de verschillende ketens, overheid, kennis, de financiële en NGO sector. Doel van de subgroep is toe te werken naar het gebruik, in zoveel mogelijk voedselketens, van één geharmoniseerde en internationaal geaccepteerde methodiek om de voetafdruk van voedsel te bepalen. Bijv. de Europese PEFCR methodiek, andere ontwikkelingen (in Nederland en/of Europa) niet uitgesloten. 

 

In het laatste kwartaal van 2021 wordt de sub-werkgroep Footprint ondersteund via dit project, met nader onderzoek naar openstaande vragen. Verder zal de programmering zoals voorzien eind 2020 worden gevolgd. Koen Boone (WUR, team lid) zal fungeren als voorzitter van de groep. Daarnaast volgen we in 2022 ontwikkelingen in Europa op de voet, zoals ook gebeurd is in 2021. Daarmee anticiperen we op te verwachten beleid vanuit Europa. Acties die via de teams en de sub-werkgroep Footprint ondernomen worden in het kader van de Klimaatakkoordafspraken worden ondersteund op de volgende themas: reductie van complexiteit van impact meting, integraliteit van impact meting, de functionele eenheid in de vergelijking (impact per eenheid), verdienmodellen en data. Ook wordt in 2022 bezien of en hoe de toepassing van de Europese PEF methodiek kan worden opgerekt van vergelijking van producten binnen een bepaalde voedselproductcategorie, naar vergelijking van producten behorend tot verschillende productcategorieën. In 2022 ook aandacht voor de effectiviteit van diverse opties voor communicatie over duurzaamheidsimpact c.q. milieu/klimaat impact van voedsel. Wat is effectiever en haalbaar: B2B, B2F, B2R, B2G en/of B2C (denk aan de Ecoscore die nu al aan een opmars bezig is in de markt) gebruik van duurzaamheidsinformatie.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.