Toekomstperspectief visserij (BO-43-119.02-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) streeft er naar om te komen tot een rendabele en duurzame visserij die naar aard en omvang past bij de nieuwe situatie op de Noordzee. Grote uitdagingen voor de Nederlandse visserijsector zijn o.a. de beperking van de ruimte voor de visserij door de ontwikkeling van windenergie op de Noordzee en de aanwijzing van natuurgebieden (vb. Natura2000 en Kader Richtlijn Marien (KRM)), het verbod op de pulsvisserij, de Brexit en de aanlandplicht. Met deze ontwikkelingen staat de Nederlandse visserijsector onder druk en is er vanuit de overheid en de sector behoefte aan een toekomstperspectief voor de Nederlandse visserij. Om te komen tot een goed toekomstperspectief voor de visserij lopen op dit moment meerdere initiatieven en liggen er meerdere vraagstukken m.b.t. de visserijsector die van invloed zijn op en van belang zijn voor de beleidsvorming van het ministerie van LNV hierin. Het huidige project ondersteunt het ministerie van LNV in de vorm van wetenschappelijke onderbouwing en beleidsadvisering omtrent meerdere onderwerpen gerelateerd aan het toekomstperspectief van de Nederlandse visserijsector.

The Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) aims to achieve profitable and sustainable fisheries that is compatible with the new situation in the North Sea. Major challenges for the Dutch fishing sector include the limitation of space for fishing by the development of wind energy in the North Sea and the designation of nature protected areas (e.g. Natura2000 and Marine Directive Framework (MSFD)), the ban on pulse fishing, Brexit and the landing obligation. With these developments, the Dutch fisheries sector is under pressure and there is a need for a future perspective for Dutch fisheries. In order to arrive at a good future perspective for the fishing industry, the current project provides scientific research and policy advice concerning several issues related to Dutch fisheries.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21